Hình ảnh tại buổi lễ công bố QĐ và trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia

Người đăng: Ngày đăng: Lượt xem:


z2360449511614_c14b78a50934a4c48c7729b9d851625a z2360449654677_6c1f2337d64ebbfd28afd9374bedac12 z2360449387907_4af6d33f6247f54a3768ccb8d490eee9 z2360449413327_1d4ca3cec8a83c4571c1b2808df7f22b z2360449666705_54a49e1878979a779a06a35beb18f210 z2360449511615_9432260d1b0a5929bb7a9e629d898f65 z2360449487698_8cb8a6bdc02fb4a5e47c4aad9fb74ab8 z2360449486154_52a5904b45b118bd09ac5ac3639a7308 z2360449437652_5c67dd4067aa6795e32873a2456e3171 z2360449424139_69a1adfe2789019250c4aa5ba5b691b8 z2360449402203_38690da308f41476d0f9b7e34d8d0b8e z2360449517851_b8d4a8024162d011128ac5c8ba849d8e z2360449569768_2eb9a6dbcf16b7af3d5155b5452995a1 z2360449577631_1d9472f222218258b022c9a998916d76 z2360449706286_6a2058c5c787424d49f7d25de9eb5b41 z2360449740265_e4e0bc4c48599f2cecd2adcba80853c7 z2360449979080_8bd2fb1a0d49202b8b41dac38624a794 z2360449958580_d3b3b0b1542d9f79b0091eddfe4b2f75 z2360449771206_af7c1373c2a1c4444f01d87528006cf3 z2360449759953_b242134a57dbf14d2ba16e7deb30ec3b z2360449751985_ff910f3dbf9abbf4662df76c81ad57ea z2360449986266_37e85d4d52076751ba88d133bdca73f9 z2360450001721_6dddbc41b8a5efcededdcec49f0df24b z2360450018565_e839316943043c88c3aff8bba7eeee4c z2360450022535_81942d779f0db7ca923a994120de247c z2360450049431_669e1d8a9c98133f73fb871483064b2a